Volume 17

Page 5215

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנים 1953-58 היה ראש המועצה המקומית ב"אזור".

כיהן עד 4.3.68 כראש המועצה המקומית באשדוד. אחרי שבראשון לפברואר 1968 הוכרזה אשדוד לעיריה נבחר לראש העיריה.

תחת הנהלתו התפתחה העיר הערבית הקטנה (בימי המנדט) לעיר חשובה ובה נמל שממלא את תפקידי נמל יפו ותל-אביב (העיר נעזרת ע"י חברת אשדוד בע"מ שמיסדה והעומד בראשה הוא מיסד נתניה - עובד בן-עמי (ראה כרך שני, עמוד 1024 וכרך ט"ז, עמוד 4994).

צאצאיו: ענת, יריב.

שלום בורנשטיין

נולד בכפר סטרוגה ע"י רדזימון (פולין) כ"ח כסלו תרס"ו (26.12.1905).

לאביו יחזקאל בורנשטיין ולאמו חנה בת שבתאי רמבינסקי. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה פעיל בתנועת "החלוץ".

בשנת 1925 עלה לארץ.

עבד בפרדסי נס-ציונה.

היה חבר ואח"כ מזכיר מועצת פועלי נס-ציונה וחבר המועצה מטעם "הפועל הצעיר", ואח"כ חבר מפא"י.

היה ציר לועידות ההסתדרות.

בשנת 1929 עמד בראש ההגנה בנס-ציונה. באותה שנה כתב "דבר".

בשנת 1932 נשא לאשה את רבקה בת אהרן וצלה צ'רקוב (ראת את הערך שלהם בכרך זה).

השתתף בהקמת המושב "בית-עובד" והיה מראשוני חבריו וכן היה ממיסדי "כפר יונה".

הקים תעשיית מוצרי בטון בנס-ציונה.

נבחר מטעם רשימת גח"ל לחבר מועצת עירית רמת-גן בפעם השלישית. ראש המחלקה הטכנית, יו"ר ועדת השומה, יו"ר ועדת הבחירות וראש מחלקת החינוך של העיריה.

מתוך ביקורת על ראש עירית רמת-גן מר קריניצי עבר למפלגה הליברלית העצמאית (ל"ע). לאחר מלחמת ששת הימים, כשמפלגות השמאל התאחדו בעבודה, חזר לליברלים (גח"ל). מנהל חברת זרעי-הדרום בע"מ.

בתו: נימה אשת מ. שור. בנו: ארנון ז"ל, נספה ב-1954 כחבר קיבוץ מחנים.

נכדיו מבתו: אסנת, יצחק, אבנון.

אליהו (דוד) רפפורט

נולד בביאליסטוק (פולין), ערב ראש חודש שבט תרנ"ו (22.12.1896).

לאביו אברהם זלמן רפפורט ולאמו שרה צביה בת ר' יעקב מאיר לרינמן (מעסקני הישוב הישן. ראה כרך ראשון, עמודים : 462-63). קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה חבר ב"החלוץ" וב"צעירי ציון" בעירו.

היה מזכיר הגימנסיה העברית בוילקוביסקי, ליטא.

ב-7 באוגוסט 1920 עלה לארץ דרך נמל יפו.

עבד כפועל-חלוץ בכביש חיפה-ג'דה.

בשנת 1921 היה ממניחי פסי הרכבת מלוד לצריפין (סרפנד).

באותה שנה במאי, כשפרצו הפרעות, השתתף בהגנת השכונות היהודיות נוה-שלום, נוה צדק ותלאביב.

אחרי המאורעות היה בין קבוצת הפועלים שכבשו את העבודה העברית בחדרה.

עבד בכביש בבית שאן, בין טבריה לעפולה.

בשנת 1924 נשא לאשה את יוכבד (בת דודו) בת החוקר והסופר ר' צבי לרינמן (ראה את הערך שלו בעמוד 5212 בכרך זה).

זמן מה עבד בדואר חדרה ועבר אח"כ לעבוד בדואר תל-אביב-יפו. עבד בדואר 25 שנה. אחרי קום המדינה נתקבל לעבוד בתור מזכיר במשרד

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5215). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5215