Volume 19

Page 5601

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בריטי בסוף מלחמת העולם הראשונה, במטרה לעזור לאנגלים בכיבוש א"י.

בשנת 1928 מצטרף להגנה ונוטל בה חלק פעיל כמפקד כל השנים עד הקמת המדינה. בעיקר התמסר בשטח הפעולות של הכנופיות הערביות, היות ושלט בשפתם, וע"י קשריו אתם היה משיג ידיעות שהיה מעביר אותן למרכז ההגנה.

בשנת 1932 נשא לאשה את טניה (יונינה) בת חיים ורחל ברלין , מפוניביץ (ליטה), שעלתה לארץ כחלוצה, חניכת השומר הצעיר.

ב-1942 נדרש ע"י ההגנה והמועצה המקומית במושבה, להיות נציג ההגנה בשרות הכיבוי "מכביאש" במושבה, וזה מתוך הצורך לפעולות מיוחדות שנעשו במטרה להסוואתם של אנשי הבטחת בשטח הבטחוני והעליה הבלתי ליגאלית.

בשנת 1948 הוטל עליו מטעם ההגנה תפקיד נוסף, כאחראי לשמירה מסביב למושבה, פעולות שנמשכו עד פריצת המצור וכיבוש השטחים מסביב למושבה.

מתחילת 1949 משמש כמפקד שירות הכיבוי, ומ1960, לאחר שנתקבל חוק הכבאות, שכוללים נוסף למושבה עוד 28 ישובים (הכוללים כ-150 אלף נפשות, ושלוש מאות אלף דונם אדמה לתעשיה ומלאכה, חקלאות ויערות).

דוגל: כל המציל נפש אחת מישראל... הוא מילא תפקידו בנאמנות ומסירות.

צאצאיו: אופריה אשת אלי רהט; חיים .

יוסף לונץ

נולד בקלם (ליטא) בשנת תר"ה (1845). לאביו ר' חיים שאול , מצאצאי רבי אליהו לואנץ (שנפטר בשנת 1636 ונקבר בבית הקברות הישן בוורמש שבגרמניה. נכדו של ר' יוסף לואנץ מרוסהיים הידוע בהיסטוריה בשם הפרנס מרוסהיים, והתייחס למשפחת דוד המלך.

קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד בישיבות לומזה וולוזין.

נשא לאשה את בלהה בת משה אייזנשטדט (נפטרה בחיפה בשנת תרפ"ד - 1924).

היה סוחר ביערות ובעל אחוזות בליטא.

היה פעיל בענייני ציבור.

עלה לארץ בשנת תרס"ח (1908).

בחיפה עסק במסחר לעורות שרכש מאת הרב יש ראל חבס שעבר מחיפה לת"א (ראה את הערך שלו בכרך ראשון, בעמוד 98).

בחיפה היה פעיל בענייני ציבור.

בשעות הפנאי עסק בתורה ובמצוות.

צאצאיו: דב לונץ (ראה להלן), רחל לונץ, חיים לואנץ (לונץ), ראה את ערכיהם בכרך זה.

דב לונץ

נולד בקלם (ליטא) בשנת תרמ"ג (1883).

לאביו יוסף לונץ (ראה את הערך שלו לעיל) ולאמו בלהה , בת ר' משה אייזנשטדט. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת סלובודקה.

בשנת תרס"ח (1908) עלה לארץ.

היה מהאיכרים הראשונים במושבה יבנאל.

בשנת 1923 נשא לאשה את בת-שבע בת הרב ישראל חבס (ראה את הערך שלו בכרך הראשון, בעמוד 98). ממנו רכש אביו את העסק במסחר עורות בחיפה.

ביבנאל היה פעיל בענייני המושבה ובטחונה.

צאצאיו: יוסף, לאה אשת ד"ר אקסר; מנחם (חבר לח"י, שהמשטרה הבריטית בימי המנדט רצחה אותו כשהסתתר במושבה).

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5601). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5601