Volume 19

Page 5658

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כתב מאמרים ב"הדואר", שבילי החינוך, מארגען זשורנאל, וג'ואיש פארענט.

צאצאיו: י. כרמי (המשורר ט. כרמי); ישראל זאב (ד''ר לפסיכולוגיה); יעל.

משה ריבלין

נולד בירושלים, כ' טבת תרפ"ה (16.1.1925).

לאביו יצחק בן אברהם בנימין (אברהם בנימין הסבא, היה הילד הראשון אשר נולד בנחלת שבעה, השכונה השלישית שנבנתה בשנת תרכ"ט (1869) בירושלים, מחוץ לחומה (על-ידי: אריה ליב הורביץ (לומזר); מיכל הכהן; חיים הלוי (קובנר); יהושע ילין; יואל משה סלומון; בינוש סלאנט (בן הרב שמואל סלאנט) ויוסף ריבלין (ר' יושעה, אביו שלאברהם בנימין הנ"ל, ראה את הערך שלו בכרך ראשון, בעמוד 492) ולאמו אסתר יענטל בת ישראל זאב אייזנמן. קיבל חינוך מסורתי וכללי. בוגר בית-המדרש למורים בירושלים, "מכון אלומה" ובית-ספר למדעי המדינה.

היה פעיל: בהגנה, בירושלים ובתל-אביב, בנוער העובד, באחדות העבודה, מפלגת פועלי א"י (מפא"י). במלחמת השחרור היה בדרגת רב-סרן בצה"ל. בשנים 1955-57 קונסול ישראל בניו-יורק. כתב וכותב בעתונות הארץ וחו"ל (בעברית, אידיש ואנגלית).

חבר מערכת "אלבום העולים".

בשנת 1960 נשא לאשה את רות מואב בת אברהם הורבטי. ראש המחלקה למנגנון, עתונות ויחסי ציבור בסוכנות היהודית בירושלים.

בנותיו: רויטל; שרית.

עדה גולומב

נולדה בחרסון (אוקראינה) בשנת תרנ"ט (1899).

לאביה יעקב שרתוק (בבחרותו חבר ביל"ו, עבד כפועל במקוה-ישראל בחבורת הביל"ויים". שבועות מספר לפני עלות הקבוצה הראשונה של הביל"ויים עלה הוא לבדו מווארשה בשנת תרמ"ג (1883) כחלוץ לפני המחנה. בתרמ"ו (1886) חזר לרוסיה. אח"כ חבר קבוצת שה"ו ("שיבת החרש והמסגר") בירושלים, אח"כ עסקן ציוני, סופר ועתונאי ברוסיה ומתיישב חלוץ בהרי אפרים - ראה את הערך שלו בכרך שלישי, בעמוד 1508), ולאמה פניה בת יהושע לב מאודיסה.

בשנת תרס"ו (1906) עלה לארץ עם הוריה והמש פחה, ואתם עלו הדוד זאב שרתוק (ראה בכרך שלישי, עמוד 1507) ודודה ברוך קטינסקי (ראה בכרך שלישי, עמוד 1187), ואחרי שהייה קצרה ביפו התיישבו בכפר הערבי "עין סיניה", בדרך ירושליםשכם, ועסקו בחקלאות על שטח של 400 דונם, בגידול עזים וכבשים. אחיה משה (אח"כ ראש הממשלה משה שרת) שהיה אז בגיל 12 היה רועה את הכבשים והעזים שלהם בכפר. בגלל הפסדים במשק וקשיי החיים בבדידות חזרו בשנת תרס"ח (1908) ליפו, והצטרפו לראשוני הבונים והמשתכנים בשכונת "אחוזת בית" (תל-אביב).

נכנסה ללמוד בגימנסיה העברית "הרצליה".

היתה חברה יחד עם אחותה רבקה ז"ל (אח"כ אשת ד''ר דב הוז. ראה כרך שלישי, עמוד 1336) באגודת מלבושי-ערומים, בעיקר לתלמידי בתי-הספר מחוסרי כל במלחמת העולם הראשונה, וכן ב"מטבח עם" שנוסדו ע"י משה דנין (ראה כרך שני, עמוד 1025), דוד תדהר ועוד.

נישאה לאליהו גולומב (ראש ההגנה, ראה כרך שני, עמוד 972).

אחרי שאביה נפטר, עברה לגור בבית הדוד זאב שרתוק בשדרות רוטשילד 23 בתל-אביב, אחרי שהדוד מסר את הקומה הראשונה לגיסתו, ויחד עם

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5658). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5658