Volume 19

Page 5691

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי ותיכון.

בשנת 1933 עלה לארץ ושוכן בבית עולים. מבית העולים עבר לפתח-תקוה - לפי המלצת מזכירות מפלגת "פועלי ציון" שמאל, ומאז ועד היום הוא תושב העיר.

נכנס לפעילות ציבורית במקום. נבחר כחבר מועצת פועלי פ"ת והיה חבר המזכירות של חבר השופטים ליד מועצת הפועלים.

בשנת 1940 נבחר מטעם רשימת מפלגתו כחבר מועצת עיריית פתח-תקוה והיה חבר בה עד 1948.

השתתף בוועדות שונות כגון ועדת החינוך והתרבות, ועדת ספר היובל, ועדה ציבורית לצרכי בטחון ועוד.

בשנת 1948 יצא בשליחות מטעם הסוכנות היהודית לגרמניה, עסק שם בתפקידים הבאים: א) חיסול מחנות "אקסודוס" 1947 - יציאת אירופה תש"ז (1947) על אדמת גרמניה ועלייתם למדינת ישראל.

בשנת 1950 נשא לאשה את חוה בת אברהם סלו מון (נינה של יואל משה סלומון מעסקני הישוב הישן).

ב) ניהל את המגבית "מס עם לוחם" הבא לסייע במלחמת השחרור מבחינה כספית.

ג) גיוס מתנדבים לארץ.

ד) במבצע חיסול המחנות ועלייה מוחלטת לישראל, היה חבר בוועדת החיסול עד להגשמת הרעיון הזה.

בשנת 1950 המשיך את שליחותו במעברות בארץ "מטעם מרכז מפ"ם''.

משנת 1932 התחיל לפרסם מאמרים ב"ארבעטער צייטונג" בווארשה; ב"דרך הפועל ת"א"; "נייועלט" ת"א; ב"מעלה" ת"א; "פתח-תקוה העובדת" (בטאון מועצת פועלי פ"ת) וכן בהוצאות שונות מקומיות.

משתתף ב"קטיף" ג' (ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, הוצאת המחלקה לתרבות של עיריית פ"ת).

בתקופת שליחותו בחוץ-לארץ השתתף בעתונים - נייוועלט" במינכן, "דער מארגן" מינכן ובעתון לנוער "נייוועלט".

פקיד בלשכת המס בפתח-תקוה.

חבר בוועדת בית "יד-לבנים" וחבר במזכירות הנהלת "הוועד המבקר" ליד מועצת פועלי פתחתקוה.

צאצאיו: אברהם (חבר קיבוץ מנרה, משרת בצה"ל); עדה (תלמידה).

אהרן פלמן

נולד ביסוד המעלה, בשנת תרנ"ז (1897).

לאביו מנחם מנדל פלמן (נכדו של ר' אברהם פלמן-הכהן , בר אורין וסוחר אמיד ומכובד במזריץ), אחיו של המנוח דב דוד הלוי פלמן, אבי משפחת פלמן ביפו ת"א שנטע את הפרדס הראשון ביפו (בסומל). ראה את הערך שלו בכרך שני, בעמודים 785-86) ולאמו אהובה בת יהודה איפרמן. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

חקלאי.

כל השנים חקלאי ביסוד המעלה מושבתו, על גבול סוריה.

סבל יחד עם שאר האיכרים מהאקלים ובעיקר מהשכנים הערבים, ונאלצו תמיד לעמוד על המשמר.

ב-30.3.1922 נשא לאשה את מלכה בת שמעון ויסל. במלחמת העולם הראשונה נאלץ לשרת בצבא התורכי היחף והרעב ללחם.

כל השנים היה חבר ההגנה ונמנה עם שומרי המושבה בקביעות.

צאצאיו: שמעון פלמן; סיגלית ורד; מנחם פלמן.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5691). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5691