Volume 5

Page 2309

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שמואל גראף

נולד ביאסי (רומניה) בשנת תר"ל (1870), לאביו צבי (הירש) יעקב (ראה בכרך זה) ולאמו מלכה בת ישראל ניאמצאן - בריל, מבאקו.

בן 12 עלה לארץ (1882) עם הוריו שהתישבו כעבור שנה בזכרון-יעקב והיו מראשוני בוניה.

קיבל חינוך בביה"ס במושבה ואח"כ בביה"ס האליאנס בהנהלתו של נסים בכר כירושלים, והמשיך את למודיו בהנדסה באנגליה וקיבל תואר מהנדס.

בשובו לארץ נתקבל לעבודה בתור מהנדס המכונות בהיקב בזכרון יעקב והיה ממניחי יסודותיו (1891) לפי תכניתו של המהנדס יוניס.

נשא לאשה את אטי לבית ווייס. עבר אחר כך לאנגליה והקים שם בית חרושת למכונות ואח"כ קבלן לבנינים בארצות הברית.

היה פעיל בעניני צבור והציונות באנגליה ובארצות הברית.

באנגליה עבד בחברתם של ישראל זנגוויל, גולדשמידט ויעקב די האז.

היה שם גם פעיל באגודת "המכבים הקדמונים".

נפטר בניו-יורק, ד' טבת תש"ט.

בנימין פייבל טודרוסוביץ

נולד בפרוז'אני, ליד בריסק, פלך גרודנה, בשנת תרכ"ד (1864) לאביו ר' יצחק אייזיק (תלמיד חכם) ולאמו רייזל. למד בחדרים ובישיבות והוסמך להוראה.

עסק בהוראה בפרוז'אני וגם בתור שוחט.

נשא לאשה את דבורה בת השוחט משה מנדל. אחיו הצעיר של ר' משה בצלאל טודרוסוביץ ז"ל, מעסקני הישוב הישן (ראה כרך א', עמוד 412).

היה פעיל באגודת חובבי ציון במחוזו, והכין את בנותיו יענטע ורבקה לעלות לירושלים והתכונן לעלות אח"כ עם משפחתו לא"י. הבנות עלו והוא לא זכה.

נפטר בפרוז'אני, כ"ח אלול תרס"ד.

צאצאיו; יענטע אשת שמואל ברודר מירושלים, רבקה אשת זיידל בנדימן מירושלים, נישקה אשת פנחסנבושציק, אברהם, שלמה, באשה (בטי) לאה אשת אלכס סטאר (ניו-יורק).

ארתור לוריה

נולד ביוהנסבורג (דרום אפריקה), י"א אדר תרס"ג ((10.3.1903) לאביו הרי לוריא (עסקן צבורי ומפעילי הציונים בדרום אפריקה. תורם ידוע למוסדות הישוב) ולאמו רגינה לבית מילר. קיבל חינוך בבית ספר למשפטים בדרום אפריקה, אוקספורד והרוארד.

נשא לאשה את ג''ינט לבית ליבל.

מרצה חוק ביוהאנסבורג (1929-1933), נשיא ההסתדרות הציונית ביוהאנסבורג (1932), מזכיר פוליטי בסוכנות היהודית בלונדון (1933-1939), מזכר המשלחת היהודית לועידה ישראלית-ערבית בלונדון (1939), מזכיר אקזקוטיבי במועצה הציונית האמריקאית לשעת חרום (1946-1940), מייצג הסוכנות היהודית בועידת סן-פרנציסקו (1945), קצין קשר מטעם הסוכנות היהודית

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2309). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2309