Volume 6

Page 2619

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בבית הדין הראשון בירושלים. חתנו של הרב יוסף זונדל סלנטר ).

אביו ר' ישראל אפרים היה מהעובדים הראשונים בבית הספר לאמנות "בצלאל".

קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות.

בשנת תרפ''א (1921) נתקבל כפקיד במחלקת הארכיון הכללי של הסוכנות היהודית, ועובד בסוכנות עד היום.

בשנת תרפ''ה (1925) ביחד עם אביו היו מהמתישבים הראשונים בכפר העברי "נוה יעקב" על דרך שכם (ע''י קלנדיה-עטרות) שנוסד ע"י חברי המזרחי הצעיר בא"י. הוא נבחר למזכיר הועד.

בשנת תרפ"ז (1927) נשא לאשה את שרה בת ר' משה בן מוני זילברמן (מהמלמדים הידועים ב"עץ חיים ", אשר בחורבת רבי יהודה החסיד).

במלחמת העולם השניה נתמנה למרכז המשמר האזרחי בשכונות שערי חסד, רחביה והסביבה.

במלחמת הקוממיות היה בין המגויסים הראשונים על הר ציון עם כבושו, לאחר נפילת העיר העתיקה בירושלים והיה בין המגינים עליו.

באותו זמן נחרב הכפר נוה יעקב ואדמתו נשארה בידי ממשלת עבר הירדן. יחד עם חבריו הוא פעיל ברכישת שטח קרקע בסביבות עיר הגנים "קרית היובל" (בית מזמיל) לשם הקמת הנקודה מחדש.

צאצאיו: מרים אשת אלימלך ברילנט (רב סמל בצבא הקבע לצה"ל), בתיה אשת יעקב דרור (מוסמך האוניברסיטה העברית, מורה), משה, מנחם אשר .

באשה סלאנט

נולדה בפלוגיאן (ליטה) בשנת תר"יג (1853).

לאביה ר' מאיר מנדלמן (תלמיד חכם. עלה עם אשתו, בנו יחזקאל ושתי בנותיו לארץ בשנת תרי"ח-1858 בסירת מפרש קטנה במשך חדשים רבים. התישב בדירה קטנה בחצר החורבה. נתקבל למגיד שעור בבית המדרש "מנחם לציון" בחצר רבי יהודה החסיד. היה מהראשונים שעברו לגור מחוץ לחומה, בבתי יהודה טורא).

עלתה לארץ עם הוריה והמשפחה בשנת תרי"ח (1858).

קבלה חנוך מסורתי.

נישאה לר' חיים בן הרב שבתי ד"ץ (דיין צדק בבית הדין הראשון בירושלים. חתנו של הרב יוסף זונדל סלנטר ). בעלה נתמנה למשגיח על הכשרות בבית המטבחים.

עזרה למשפחה שגדלה במסירות רבה והגישה עזרה לכל נצרך.

אחיה היה יחזקאל מנדלמן (חצקול אפטייקר) הידוע בירושלים.

נפטרה בירושלים, י"ב ניסן תרפ"ג (29.3.1923).

צאצאיה: רבקה אשת מנדל שווארץ, אורי שבתי סלאנט, נחמה פייגה אשת אליהו צבי וסרמן, חיה טובה אשת ישראל אפרים (אלטר) שפירא, יוסף משה סלאנט (נעלם במלחמת העולם הראשונה כשנשלח לשרת בצבא התורכי בקושטא).

ישראל הרשקוביץ

נולד בעקרון, י"ד אייר תרמ"ו (1886). לאביו משה אליהו (ראה בכרך זה) ולאמו חוה בת שמואל גרונם לובמן .

הילד הראשון שנולד במושבה עקרון-מזכרת-בתיה (ראה כרך א', עמוד 403).

חניך בית הספר העממי במושבה. מתלמידיו של אריה ליב הלוי הורוביץ (ראה כרך א', עמוד 446)

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2619). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2619