Volume 8

Page 3150

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עזרא פורר

נולד בבריסק (רוסיה) בשנת תרמ"א (1881). לאביו יהושע ולאמו שרה. בשנת תרנ"ג (1893) עלה יחד עם אחיו יעקב לארץ.

קבל חנוך מסורתי וכללי.

יחד עם אחיו יעקב נטעו כרם בנחלה שאביהם רכש (האב עלה לארץ כעבור 10 שנים).

נשא לאשה את עלקה דבורה בת ר' יצחק אייזיק בן-טובים, מעסקני ירושלים ויפו (ראה כרך ב', עמוד 595). נפטרה בתל-אביב, ט"ו תשרי תש"י (8.10.1949).

עבר לתל-אביב ופתח בית מסחר לרהיטים.

ממיסדי המרכז המסחרי בתל-אביב (גאולת הפרדס הידוע בשם "פרדס שייך עלי").

היה פעיל בהסתדרות הסוחרים.

היה אח בלשכת "אחוה".

נפטר בתל-אביב, ה' כסלו תש"א (5.12.1940) ונקבר בבית הקברות הישן בתל-אביב.

צאצאיו: שרה אשת אנדרה גוט, יהושע.

תמר קופ-ז'בוטינסקי

נולדה באודיסה (רוסיה), ה' סיון תרל"ו (16.5.1876).

לאביה יונה (ייבגני) בן צבי ז'בוטינסקי (פקיד גבוה ב"החברה הרוסית לספנות ומסחר", ממונה על רכישת החיטים ושילוחם מכל חבר הדנייפר) ולאמה חוה בת מאיר זאק (היתה הצעירה ב-12 ילדי אביה, סוחר מצליח מברדיצב, יהודי אדוק, אבל אותה חינך בבית-ספר מודרני. נפטרה בא"י, כ"ו כסלו תרפ"ז-2.12.1926).

בגיל 10 נתיתמה מאביה. קבלה חנוך תיכוני (7 מחלקות, והשמינית הפדגוגית, בגמנסיה לבנות באודיסה).

משנת 1892 היתה מורה באודיסה - עד שנת 1920 - לעליתה לארץ.

בשנת 1899 נישאה לד"ר פלג (פדיי) בן משה קופ (נפטר באודיסה, ב' אדר תרס"א-8.2.1901).

ב-1901 יסדה באודיסה גימנסיה לבנות לאומי. שפת ההוראה היתה רוסית, אבל תשומת לב מיוחדת הוקדשה ללימודי העברית ודברי ימי ישראל.

עד לשנת 1906 כאשר הוענק לבית-הספר מעמד של גימנסימ פרטית מן המניין, מכסה היה אחיה זאב ז'בוטינסקי (ראה את הערך שלו בכרך זה, בעמוד 3017) מהכנסותיו העתונאיות את הגרעונות שלו, שניכרים היו למדי.

משנת 1906 נשאה הגימנסיה את עצמה, והיא התקדמה עד 1920.

דור של נערות יהודיות קיבלו חינוך יהודי טוב למדי במוסד זה.

בערב ר"ח ניסן תר"פ (18.4.1920) עלתה לארץ.

מדצמבר 1926 עד לאוגוסט 1953 (עם הפסקות קטנות) עבדה בהתנדבות בלשכה המשפטית של התאחדות נשים לשווי זכויות (עד 1940 בתל-אביב ואח"כ בחיפה).

בהוראה, כמעט שלא עסקה בארץ, חוץ משעורים שנתנה במשך זמן קצר בבתי-ספר עממיים וזמן מה בשעורים פרטיים לגבירות מבוגרות.

עסקה בהפצת ספרים, ביניהם האטלס העברי הראשון של אחיה, זאב ז'בוטינסקי. זמן מה שלחה כרוניקה לשבועון הרביזיוניסטי "רזסויט" בפריז. כתבה כמה מאמרים על החינוך, ושתי ביאוגרפיות פרסמה ב"המשקיף" ו"חרות".

בנה: יונה תמיר-קופ (מהנדס).

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3150). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3150