Volume 8

Page 3187

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כל הקונים חבר בהגנה.

אח בלשכת הבנאים החפשים "ברקאי" מס' 17 בתל-אביב.

צאצאיו: דב, רבקה אשת בנימין ויסברם.

משה מרדכי ליפשיץ (ליובושיץ)

נולד בברזין, בשנת תקע''ז (1817).

לאביו ר' שלמה זלמן (נכד הגאון ר' אליהו מוילנה). קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות.

היה פקיד במהוליב אצל אריה גולדין סוחר התה "פופוב" במוסקבה.

בשנת תרנ"ה (1895) עלה לארץ.

התישב בפתח-תקוה והיה עוסק בצרכי צבור. עזר לרבים מהעולים החדשים להסתדר. היה תלמיד חכם ואוהב תורה.

נפטר בפתח-תקוה, י"ד תמוז תרנ''ט (1899).

בנו; הרב נחום ( היה רב בקצין).

זאב פרידמן

נולד בוורשה (פולין) בשנת תרנ''ד (3.4.1894). לאביו ישעיהו מרדכי ולאמו אסתר מלכה בת אברהם להמן. קבל חנוך מסורתי ותיכוני ובי"ס למסחר בוורשה. היה פעיל במוסדות וארגונים ציוניים, ממיסדי אגודת "צעירי מזרחי" בוורשה, וחבר הועד המרכזי שלה.

השתתף בקונגרס ועדת הצירים בוורשה ובקונגרס הציוני הי''ד בוינה (אוגוסט 1952).

בשנת 1920 נשא לאשה את חיה שרקה בת ישעיהו גליקסון. ב-3.9.1925 עלה לארץ. מראשוני בוני המושבה הרצליה.

חבר לשכת המסחר.

סוחר ושותף ב"חוט וחבל" בת"א.

בשנת 1936 הצטרף ללשכת הבנאים החפשים "ברקאי" מספר 17, בתל-אביב.

לוי יצחק בן-ישעיה (ישעיהזון)

נולד בקיוב (רוסיה), בשנת תרכ"ח (1868).

לאביו יהושע אוסלנדר ולאמו ראשע (נכדת ר' לוי יצחק מברדיצ'ב).

קבל חנוך מסורתי.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3187). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3187