Volume 9

Page 3275

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לזכרו הוקם במאמצי הוריו ואחותו ובעזרת עירית רמת גן בית נכאות לנוער ולעם, שנקרא "בית עמנואל" ומוצגיו מוקדשים לערכי הרוח שטיפחו את הגבורה וההקרבה בנוער העברי, והוצאה חוברת לזכרו.

צבי בן-תקוה (פודר)

נולד סטרי-סיולו, ע"י לבור, גליציה המזרחית, כ' שבט תרס"ב (31.1.1902).

לאביו משה (ממשפחת ר' אפרים זלמן מרגלית , מחבר יד-אפרים) ולאמו רשה רייצה בת גדליהו קרוכמל (ממש פחת ר' נחמן קרוכמל , מחבר מורה נבוכי הזמן). לפי ספר היוחסין של המשפחה הם צאצאיו של ר' "יוחנן הסנדלר". קבל חנוך מסורתי, השכלה תיכונית בלבוב, שתי כיתות סימינר למורים בבית מדרש למורים מטעם המזרחי בירושלים.

עבד בפקידות במוסדות שונים בלבוב. היה פעיל למען קהק"ל, קרן היסוד באגודה ציונית "צעירי יהודה" בלבוב ועוד.

ביום 6 לספטמבר 1920 עלה לארץ.

היה פקיד בממשלת המנדט : במשרדי ספרי האחוזה (טבו) בחיפה ובתל-אביב, מזכיר בית משפט השלום, במשרדי העליה (מחלקת ההתאזרחות) וכו'.

בשנת 1939 נשא לאשה את בלהה בת יוסף שמעון אפשטיין. חבר כל השנים בהגנה, פעיל במפא"י.

פעיל למען השפה העברית וכל עניני תרבות. אח בלשכת הבנאים החפשים "ברקאי" בתל-אביב.

פעיל במשמר אזרחי, חבר למען "האוהל", חבר מגבית ההתגיסות למען הצלה, הפצת הספר העברי, ארגון עולי לבוב ועוד.

פקיד במס הכנסה בתל-אביב.

הרב יהודה מאיר אברמוביץ

נולד י' אב תרע"ד (3.9.1914) בלודז (פולניה). לאביו אברהם חנוך ולאמו אסתר. חניך הישיבה העולמית "ישיבת חכמי לובלין". הוסמך בישיבה זו בתואר "צורבא מדרבנן".

נשא לאשה את חנה בת ר' ישראל וידסלבסקי (מצד האם - נכדת ר' מענדיל קאמינער ) (נשיא אגודת ישראל בפולניה לשעבר וגיסו של בעל ה"שפת אמת" זצ''ל האדמו"ר מגור).

בשנת בשנת תרצ"ה (1935) עלה לארץ.

משנת ת"ש מזכיר אגודת ישראל באר"י ומשנת תש"ח מזכיר כללי של אגודת ישראל באר"י. בתפקידו הנ"ל עשה גדולות למען התפתחותה של התנועה האגודאית בארץ ישראל.

בועידה הארצית של אגו"י נבחר כחבר מרכז אגו"י באר"י ואח"כ נבחר כחבר הנהלת המרכז הארצי.

חבר הועדה הדתית ליד משרד הבטחון (מקודם הועדה הדתית - העליונה ליד מפקדת ה"הגנה" ושל צבא הגנה לישראל) כחבר בועדה זו עמד במרכז הענינים של הבעיות הדתיות בצבא בתקופת מלחמת השחרור ואחריה.

בשעתו חבר "ועדת הארבעה" הממשלתית לשחרור נשים דתיות מהצבא. כחבר בועדה זו לא נח ולא שקט לשחרור נשים מצבא והתמסר לכל פרט ופרט.

בשנת ת"ש נבחר כחבר המועצה הדתית לתל-אביביפו ומיד אחרי זה נבחר כחבר ההנהלה.

בשנת תש"א נבחר כחבר מועצת עירית תל-אביב-יפו ומילא בה תפקיד יו"ר הועדה לשרותים דתיים. אחרי זמן קצר כחבר ועדת הכספים של עירית תל-אביב.

ביקר 5 פעמים בארצות אירופה ואמריקה הצפונית והדרומית בשליחות תנועת אגודת-ישראל באר"י ועזר הרבה לארגן עליית היהודים הדתיים מארצות אירופה לארץ ישראל אחרי השואה הנאצית.

ב"כנסיה הגדולה" הרביעית של אגודת ישראל נבחר כחבר הועד הפועל העולמי של אגודת ישראל. כן משמש כיו"ר הועדה המדינית של אגודת ישראל העולמית.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3275). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3275