Volume 9

Page 3294

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלים, גמר את בית-הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתלאביב, עבר בחינות ממשלתיות והוסמך לעורך-דין. היה מזכיר ברית הצה"ר בירושלים בשנת 1936/7, מזכיר מועצת הסתדרות עובדים לאומית בירושלים, מארגן הבחירות לועד קהלת ירושלים ב-1937, חבר ועדת הבחירות הארצית לאספת הנבחרים ב-1938/9, והיה רפורטר של "המשקיף" ב-1939/40 בירושלים.

ב-1944 נשא לאשה את חנה בת ראובן אוסטרוביץ. מאז עלותו לארץ היה חבר ואח''כ גם מפקד בארגון הצבאי הלאומי. בראשונה נאסר בגלל פעילות אנטישלטונית זו לזמן קצר בכלא ירושלים ב-1939. ב-1944 כבר היה ידוע לבולשת הבריטית כ"אישיות מסוכנת ביותר" והוחזק במעצר ובגולה במחנה לטרון, בכלא עכו ואח''כ במחנות אריתריאה, סודאן וקניה עד ששוחרר והוחזר למולדת אחרי קום המדינה ב-1948. המשיך בפעילותו בתנועת החרות והיה חבר מועצתה השניה.

במשך שנים פרסם מאמרים בעתוני התנועה : "הירדן", "המשקיף" ו"חרות" (בו היה עורך-לילה במשך שמונה שנים) ובשנתון "חרות" תשט''ו, ואת מאמריו היה חותם בשם הספרותי "צבי אחידוב", לזכר אחיו יחיאל דב דרזנר הי"ד, שהועלה לגרדום על-ידי הבריטים בשל מלחמתו הפעילה במסגרת אצ"ל למען שחרור הארץ (ראה כרך ז', עמוד 2853).

בשנים האחרונות הנו עורך-דין וחבר המועדון הלאומי בתל-אביב, ממיסדי ומארגני הארגון הארצי להגנת הדייר ודייר המשנה.

צאצאיו: אביחי, יחיאל דב.

נחמן גלמן

נולד בי', אלול תרמ"ג (10.5.1883) במוהילב שברוסיה הלבנה.

לאביו אריה ליב ולאמו פנינה בת אליהו מזי"א וחנה לבית שטראשון, והיה אחותו של ד"ר אהרן מאיר מזי"א (ראה כרך ב', עמוד 805).

אחרי ראשית לימודים בחדר עלה לארץ בשנת 1895, כשדודו הד"ר מזי"א כבר היה כאן זה שנים אחדות רופא במושבות יהודה. נכנס למקוה ישראל, גמר את בית-הספר בהצטיינות והמשיך בעבודה חקלאית עד סוף ימיו.

ב-1913 נשא לאשה את רחל בת ד"ר מנחם שטיין (מראשוני הבילויים - ראה כרך א', עמוד 115).

היה מותיקי החקלאים והפרדסנים בארץ, מהראשונים שדקדקו במצות עבודה עברית בפתח תקוה, ובהיותו חקלאי משכיל במקצועו להלכה ולמעשה, היו הפועלים בני העליה השניה מקבלים ממנו ידיעות בחקלאות והעבודה אצלו היתה להם לימוד רב-תועלת. (בין "תלמידיו" מהימים ההם אישים בצמרת הנהגת המדינה כיום, ביניהם גם דוד בן גוריון, שהיו אז פועלים בפתח תקוה).

נתן מזמנו גם לעניני צבור. היה מראשוני חברי ההגנה בפתח תקוה ויו''ר מועצת אגודת "בוסתן".

נפטר בפתח תקוה, ה' ניסן תשט"ו (28.3.1955).

צאצאיו: אריה, רענן, מנחמה אשת נחמיה גרף.

נסים כהן

נולד בצנעה (תימן), ב' טבת תרס"ט (26.12.1908). לאביו שלום ולאמו רחל בת יחיא חמדי. קבל חנוך מסורתי וכללי.

עלה לארץ עם משפחתו בשנת 1910.

מפקד צופים (1924), אחראי למחלקה בגדוד מגיני השפך, (1925), מפקד בית"ר (1927).

היה פעיל באצ"ל משנת 1929 נאסר מספר פעמים - ביחד לתקופה של כשש-שנים (ב-1939 לששה חדשים בסרפנד, במרכזיה בירושלים לששה חדשים, ב-1940-41 במזרעה ועכו לארבעה חדשים וב-1944-48 בלטרון והגולה. בקניה שימש כיו"ר הצוה"ר.

תפקידיו באצ"ל : משנת 1934 מפקד פלוגה, ב-1939 סגן מפקד ת"א, מ-1940 חבר המטה, ב-1942 מנהל ארצי של מס חזית ישראל.

ציר הקונגרס הראשון של הסתדרות הציונית החדשה (1935).

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3294). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3294