Volume 11

Page 3745

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סלין מילשטיין

נולדה בלונדון. אדר תרמ"ח (25.3.1888), לאביה ברוך מנחם מילשטיין ולאמה פייגה לאה בת בנימין אדלמן. קבלה חנוך מסורתי וכללי.

נרשמה בספר הזהב ע"י "ליטורי אנד פילרמוניק סירקל" בלונדון עבור עבודתה בתנועה הציונית.

ניהלה משרד לפרסום בלונדון במשך 10 שנים.

בינואר 1919 הוזמנה כמזכירה לועד הצירים לא"י ע"י ההסתדרות הציונית בלונדון. עלתה לירושלים ומלאה תפקידים חשובים בועד הצירים.

בראשון ליולי 1520 נתמנתה למזכירתו הפרטית של הנציב העליון הראשון, סיר (אח"כ לורד) הרברט סמואל בירושלים. היתה מזכירתו הפרטית של הנציב העליון השני, לורד פלומר. היא היתה "סמל הפקידות". כושר עבודתה, נכונותה להרתם לעול העבודה במסירות עילאית, ואפילו חלקם של אחרים במשרד היתה היא מקבלת על עצמה לקיים. הכל היו פונים אליה בכל מיני קובלנות והיא מסבירה פנים לכולם.

בשירותה במשרדים הממשלתיים היתה נושאת, מאחורי הפרגוד (אם זה לא היה מתפקידה הרשמי) באחריות, קבלת אורחים הרשמיים והלא רשמיים, שזה לא היה מתפקידה הרשמי. הכל עשתה בזריזות וטקס נמוסי, ולא אחת "הצילה" עי"כ מצב מסובך ובלתי נעים.

מנהיגי הישוב והמוסדות נעזרו על ידה במקרים קשים ורבים.

עברה אח"כ למזכירות מהל ת העליה בתור מזכירה ראשית דרגה א'. והיתה מזכירתו הפרטית של מנהל מחלקת העליה אלברט חיימסון. עד ספטמבר 1933. עברה לחיפה בתור מזכירתו של מושל מחוז חיפה אדוארד קיטרוטש - עד 1943. נתמנתה למזכירה של מנהל ומארגן העבודה war department of the Palestine covernmentעד סוף 1944.

בשנת 1944 הכינה חומר לפי עצתו של אלכסנדראהרנסון מזכרון יעקב, על הנושא "מה שהיהודים פעלו במלחמת העולם השניה" לטובת הצבא הבריטי.

בשנת 1947/48 השתתפה בהגנת ירושלים. דאגה לחיילי צהל.ארגנה קנטינים לצה"ל. דאגה ל-4000 ילדים ע"י האגודה לעזרת יתומים. מכינה ספר זכרונותיה.

כיום, היא גרה בלונדון.

הרב ד"ר אברהם אליהו אברמוביץ

נולד בי"ח תשרי תרנ"ב (17.10.1891) בירושלים. לאביו הרב דב בר אברמוביץ (שהיה אח"כ ממיסדי המזרחי בארצות הברית ונשיאו הראשון) ולאמו מרים בת הרב רפאל משה חרל"פ. למד בישיבת עץ חיים ואח"כ בישיבת מאה שערים, בה הוסמך לרבנות בשנת תרס"ט.

בשנת תר"ע נשא לאשה את נחמה בת הרב ראובן ידידיה (ממשפחת ר' יואל משה סלומון). ב-1914 יצא עם אשתו ובנו בכורו הקטן לאמריקה. השתלם בהשכלה כללית, למד בלינקולן "ג'פרסון יוני" ברסיטי והוסמך לדוקטור לפילוסופיה ולטיאולוגיה (חקר הדתות). שימש ברבנות בקהלות קטנות בטכסאם ובמערב התיכון ועסק בפעילות ציונית. ב-1922-1921 היה מנהל לשכת קרן היסוד למדינות הדרום, ואח"כ עד 1925 ניהל את לשכת קרן היסוד למדינות המערב התיכון, ובשנים 1927-1925 היה המנהל הראשי של לשכת הקה"ק לארה"ב בניו-יורק.

ב-1927 נבחר לקונגרס הציוני בווינה. משם חזר לירושלים ובמשך שנתים היה המנהל הראשי של חברת "יהודה". ב-1929 יצא שוב לאמריקה, ומאז הנו רב בבית-המדרש הגדול דאלבאני פארק בשיקאגו ומרצה לתנ"ך ולתלמוד ולפילוסופיה במדרשה למדעי היהדות שם. פעיל בהסתדרות הציונית, בבני ברית, בקונגרס היהודי, בועד היהודי האמריקאי, במועצת הרבנים באמריקה, ובעיקר במכירת אגרות המלוה של מדינת ישראל.

לפנים ערך את העתון "ג'ואיש מוניטור" בטכסאס,

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3745). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3745