Volume 12

Page 4120

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר דב (ברוניסלב) לוין

(ראה כרך - עמוד 2274) בשנת 1956 נבחר כסגן נשיא של הפדרציה הבינלאומית של העתונות הפריודית בקונגרס שהתקיים בקופנהגן.

בשנת 1958 קיבל את התפקיד של סגן מנהל העתון "הבקר".

הרב זאב אריה רבינר

(ראה כרך י"א, עמוד 3819) יש לקרוא מתחת לתמונה בעמוד הנ"ל בתרצ"ז (1937) רוב הנוסעים צירים לוועידת ''המזרחי" ולקונגרס הציוני ה-20 בציריך. יושבים - מימין: דניאל סירקיס, ד"ר רבין , הרב הראשי ב"צ עוזיאל, השל פרבשטיין ואהרן ברט. עומדים - מימין:- - -,ב. צ. גניזי , הרב זאב אריה רבינר , העו"ד גפני, מבורך (משגיח באניה), ישעיהו ברנשטיין, מוצניק, נפתלי פינגולד וד"ר עובדיה גוטסדינר.

ד"ר יעקב וינשל

(ראה כרך ב', עמוד 901) ספריו הנוספים: "ז'בו" (''אחרון הענקים"), "הדם אשר בסף", "קרב אל המנורה", "אגדת אונקלס", "ענקים במדבר", "בצל שער טיטוס", "הורדוס אחי" "יוניוס ברוטוס פריי" (שבתאי על הגרדום, נובלה).

אברהם ברוידס

(ראה כרך שלישי, עמוד 1265) הוציא לאור את ספרי השירה הבאים: "שיג לחג" (הוצאת "אמונים", תשט"ו); "מתנה" (שירים לילדים, הוצאת "דביר", תשי"ג); "לילדי החביב" (שירים לילדים, הוצאת "זימזון", 1957) ; "שרשים בסלע" (הוצאת "עיינות", תשי"ז); "בקום ישראל" (הוצאת "עמיחי", תשי"ח); "משירי אברהם ברוידס" (36 שירים בצירוף תוים, הוצאת הספרית המוסיקלית, מרכז לתרבות וחנוך של ההסתדרות, 1958) ; "אל השחר הגנוז" (הוצאת ספרים של הקיבוץ המאוחד, תשכ"א), "אלף בית" בחרוזים - (הוצאת הקהק"ל, תשכ"א).

ערך והתקין לדפוס: "שירי שבת" (לקט - הוצאת ישראל, הוועדה לתורה ולספרות, תש"י) ; "לשבת" (צרור שירי שבת לילדים, הוצאת ישראל, הוועדה לתורה ולספרות, תש"י) ; "שיר לעובד" (הוצאת מרכז לתרבות והסברה של ההסתדרות, תשי"א); "לאבא אמא" (בשיתוף עם ברוך אביבי. הוצאת "עם עובד", תש"ח); "ספר האבות והבנים" (בשיתוף עם ברוך אביבי. הוצאת "מסדה", תשי"ג) ; "בני נשר" (קובץ לזכר הבנים הנופלים ב מלחמת הקוממיות. הכוונה לנקודה הישובית "נשר" ליד חיפה, תשי"ב); "נטעים" (לזכר בני המושב נטעים, ספרים של הקיבוץ המאוחד, תשכ"א); "אלף בית" (בחרוזים - הוצאת הקהק"ל, תשכ"א).

הוענקו לו הפרסים הבאים : "פרס אשר ברש לספרות ילדים ונוער" (על ספרו "מתנה") ; "פרס לספרות יפה" (מטעם עיריית חולון על ספרו "שרשים בסלע"); "פרס עיריית רמת גן" (לספרות יפה על ספרו ''אל השחר הגנוז"); "פרס יוסף אהרונוביץ" (מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים, על תרומתו לספרות תנועת העבודה. הפרס ניתן במסגרת חגיגות ההסתדרות במלאות 40 שנה לייסודה).

פעולה ציבורית: חבר ועדת הביקורת של הוועד הארצי למען החייל, אח בבני-ברית "לשכת יעקב פרנד". מזכיר הכבוד של הוועדה לשיכון סופרים ואמנים.

רעיתו לאה , משמשת כמורה בבית הספר היסודי "הכרמל" תל-אביב.

בנו אורי ברוידס , בוגר הגימנסיה "הרצליה" ומסיים האוניברסיטה העברית בירושלים. הוכתר בתואר עורךדין.

גאונה כהן (ברזילי)

ראה (כרך חמישי, עמוד 2358) חניכת סמינריון "תרבות" בוילנה.

הוציאה לאור גם ספר "הגיונות" (תשי"ז), המכיל אטיקה של החיים בפרקים: בין אדם לאדם, עבודה, אשר, אמת, דאגה למולדת, חיים, ספרות, יצירה, מחשבה וחינוך למבוגר, אמונה בכח האדם. הספר זכה לביקורת לשבח בארץ ובחוץ-לארץ.

עבדה כעתונאים ב"עם וספר" בעריכתו של עבר הדני . פירסמה בירחון זה - של הברית העברית העולמית, מאמרים במדור האשה בספרות. נשלחה כעתונאית מירחון זה לקונגרס הציוני.

בהוצאת הד החינוך חוברת כללי כתיב של האותיות הגרוניות והמסופקות שחובר על ידה עם הכתבות לכל כלל.

שינו שמותיהם:

חיים סלומון

שינה את שם משפחתו: שלמון (ראה כרך א', עמוד 278)

ישראל ישעיהו שרעבי

שינה את שם משפחתו: ישעיהו (ראה כרך ד, עמוד 1971)

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4120). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4120