Volume 13

Page 4282

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי ב"עץ חיים".

בשנת תרס"ד (1904) נשא לאשה את חיה שפרה בת הר"ר משה ב"ר מוני-זילברנזן (ראה כרך ז', עמוד 2936).

היה מן הנכנסים ויוצאים בביתו של ר' דוד ילין ז"ל ועוד ממשכילי ירושלים.

היה מן האחים המסורים ב"אגודת אחוה".

נפטר בתל-אביב, י"ז באייר, תשכ"ב (21.5.1962), והובא לקבורה בירושלים בהר מנוחות.

צאצאיו: שמואל הוכשטיין (עו"ד בניו-יורק), מנחם הוכשטיין (עו"ד ז"ל, היה מנהל מרכז השלטון המקומי ראה בכרך זה), בנימין הוכשטיין (ציר ישראל במונטריאל שבקנדה), הניה אשת ליפא זילברליכט, אפרת אשת נתן לימן (סגן מנהל מדור הטלפונים בת"א), חנה אשת משה שוייג (עו"ד).

אברהם אברמוביץ

נולד בפטרבורג (היום - לנינגרד - רוסיה) בשנת תרל"ו (1876).

לאביו זאב אברמוביץ (ממייסדי ראשון לציון. ממשפחת הרב אליעזר גינצבורג מקידן, שכיהן רב"ד בווילנה ולאמו שרה בת שמעון. קיבל חינוך מסורתי.

בן שש היה כשעלה עם אביו לארץ.

נשא לאשה את מלכה בת שלמה לויטה (מראשוני פתח-תקוה, ראה כרך י"ב, עמוד 4103).

בביתם נרקם הדגל העברי הראשון למטרת אחת חגיגות שהתקיימה במושבה ראשון לציון. הוא ואחותו פניה (אח"כ אשת הבילויי מנשה מאירוביץ (ראה כרך ב', עמוד 823) רקמו על הטלית של אביהם את הדגל הציוני).

היה איש האדמה. המשיך בעול התלאות אשר היה אז מנת חלקם של הראשונים. קיבל מאביו את נחלתו המשיך בחקלאות.

נפטר בראשון לציון, כ"א אדר א', תש"ז (22.2.1946).

צאצאיו: צפורה אשת אפרים אשכנזי, זאב, ישראל ז"ל (ראה להלן את הערך שלו בכרך זה), מתתיהו, חגי, שרה אשת אלדד אלוג', בנימין (כולם תושבי הארץ).

הרב אברהם אבי-חצירא

נולד במרוקו, ט"ו שבט, תרע"ה (30.1.1915).

לאביו הרב יצחק אבי-חצירא (רב הערים רמלה ולוד ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו אסתר בת הרב דוד אבי-חצירא. קיבל חינוך מסורתי בישיבה שע"ש הארי ר' יעקב אבי-חצירא זצ"ל שבמרוקו, ונסמך לרבנות ע"י ראש הישיבה הרב החסיד, דודו רבינו ישראל אבי-חצירא שליט"א - שהוא חמו.

הכניס סדרים בהנהלת העדה וברבנות בעירו.

נשא לאשה את רחמה בת הרב ישראל אבי-חצירא (שהוא דודו וחמו).

בשנת תש"ט (1949)עלה לארץ.

פעיל בארגונים דתיים שונים.

כיום, רב המקום ביבנה העתיקה.

צאצאיו: רבקה אשת הרב אברהם מוגרבי, בן-ציון אבי-חצירא, מזל-טוב אשת הרב יונה בלוקשטיין, דוד אריה אבי-חצירא, ברוריה, שולמית, יעקב שמואל מסעוד אבי-חצירא.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4282). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4282