Volume 17

Page 5167

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

העברי מספר 38 שנלחם בא"י במלחמת העולם הראשונה.

בגמר המלחמה והגדוד פוזר נשאר בארץ.

היה חבר אחדות העבודה ואח"כ חבר מפא"י.

בשנת 1940 נשא לאשה (אחר שנפרד מאשתו הראשונה) את מיכל בת נטע-זיסל מיורציק (שנפטרה בשנת 1952).

יחד עם קבוצת חיילים משוחררים מהגדודים האמריקאים התישב במרחביה.

היה ציר לועידות של מפא"י, חבר מועצת המחוז בחיפה.

16 שנים הוא ממלא את התפקיד כמזכיר סניף משנה ברמות רמז, חיפה.

היה פקיד מדינה מיום הכרזת המדינה.

עכשיו בפנסיה.

כתב מספר מאמרים מהארץ למספר עתונים בארצות-הברית הדרומית והמרכזית, מחיי הארץ וגם מאמרים בדבר תנועת העבודה - באידיש.

פירסם כמה מאמרים ביבליאוגרפיים על אלכ סנדר זייד (חבר "השומר"), פנחס רוטנברג (מיסד חברת החשמל בא"י) וכן רשימות שונות ב"דבר" וב"הפועל הצעיר".

בנו (מאשתו הראשונה): אהרן (ארתור) כצמן (מורה מוסמך אקדמאי לפתוח-קול, בניו-יורק, פירסם ספר מקצועי).

ישראל קפלן

נולד בקאליש (פולניה), י"ב כסלו תרע"ב (3.11.1910).

לאביו צבי קפלן ולאמו מינה בת פייגה וצבי בלפר. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני.

היה בהכשרה במטרה להתכונן לעלות לארץ.

בשנת 1930 עלה לארץ.

עבד כפועל בפרדסים, מסגרות ואינסטלציה.

משנת 1934 בעל תעשיה ומנהל חברה לתעשית קפיצים ספרינקו בע"מ.

בשנת 1935 נשא לאשה את רחל בת הרב צבי פסח פרנק מירושלים (ראה כרך שני, עמוד 735) נפטרה בתל-אביב, ד' אב תשכ"ד (13.7.1964).

משנת 1937 חבר ההגנה.

בזמן שנאסרו ה-38 חברי ההגנה, היה בקורס בשפיה ע"י זכרון יעקב, וכשקבלו את הידיעה על המאסרים הספיקו להסתלק מהמקום.

במלחמת העצמאות התגייס ליחידה מכנית. ביום הורשה לעבוד בבית החרושת שלו למאמץ המלחמתי.

אח בבנאות החופשית בלשכת "אחידך" מס' 22 ברמת גן, ובלשכת "שרון" תל-אביב. השתתף ביסוד כמה לשכות חדשות.

שופט בבית דין לביטוח לאומי.

צאצאיו: אבנר ז''ל (ראה את הערך שלו בכרך זה); יוסף (סרן, בצבא הקבע של צה"ל); עמירם (חבר קיבוץ חצרים); יהונתן (סטודנט באוניברסיטה בתל-אביב).

יחד עם הוצאת איחוד הקבוצות והקיבוצים וקיבוץ תל-קציר הוציאו לאור ספר לזכרו של הבן בשם "אבנר קפלן - מכתבים" (תשכ"ב).

בן-ציון ("בנצי") קום

נולד בתל-אביב, כ' בשבט תרצ"ט (9.2.1939).

לאביו יהודה ליב קום (ראה כרך ט"ז, עמוד 5003) ולאמו שרה אלישבע בת הרב יוסף הלוי ז''ל מראשון לציון (ראה כרך שני, עמוד 644). היה נין של הרב נפתלי הרץ הלוי זצ"ל, רבה האשכנזי הראשון ביפו (ראה כרך ראשון, עמוד 102).

קיבל חינוך מסורתי ונמנה על תלמידי ובוגרי בית הספר לבנים "בזל" (כיום בית ספר "בר אילן") בצפון תל-אביב.

מילדותו היה ער, ראש וראשון לכל דבר וחביב על כולם.

בבית הספר היה בין הפעילים שבחבורה ובין העוברים לפני התיבה בבית הכנסת של הילדים.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5167). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5167