Volume 6

Page 2622

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אברהם לעבוד בעסק הנקרא : "ז. וילנציק ובניו".

בשנת 1933 נשא לאשה את חנה בת מנחם ליזרוביץ (אמה רחל היא בת הרב שלמה זלמן ש''ך זצ"ל, ראה כרך א', עמוד 130).

במאי 1948 התגייס לצ.ה.ל. ומלא תפקידים חשובים בדרגת רב סרן.

סגן נשיא לשכת המסחר תל-אביב-יפו.

מעורב בחיים הצבוריים והכלכליים.

בראשית שנת תשט"ו (סוף 1954) נשלח לגרמניה בתור בא-כח הענף שלהם בארץ. לרכז את הקניות מהשלומים - והצליח בשליחותו.

צאצאיו: בעז, גד, זיוה.

יוסף זוסמן

נולד ברמנובסק (רוסיה), י' ניסן תרמ"ב (אפריל 1882).

לאביו יצחק (מראשוני מיסדי המושבה באר-יעקב) ולאמו מרים בת ראובן קרצמסקי. קבל חנוך מסורתי ובבית ספר רוסי בקיוב.

היה חבר פעיל ב''צעירי ציון" בעירו. עבד בנגרות.

בשנת 1905 עלה לארץ עם משפחתו. התארחו בבית הבילו"יי מנשה מאירוביץ (ראה כרך ב', עמוד 823).

עבד ביקב עם אביו במקצועם.

נשא לאשה את יונה בת צבי גוטליב. כשנרכשה אדמת ''באר-יעקב". רכשה משפחתו 75 דונם אדמה, נטעו כרמים - שקדים וגפנים ואח"כ נטעו פרדס.

חבר ועד השמירה, ועד מפעל המים וכ'ו.

השתתף בהגנת המקום בימי מאורעות וכ'ו.

צאצאיו: צבי, רבקה אשת בנימין בן-עמי (רמת גן) אלחנן (חקלאי), יהודית אשת צבי למפרט, יפה אשת דוד שיקובסקי (נחלת יהודה), דבורה אשת אלכסנדר אישראלביץ .

ד"ר זיגפריד בראון

נולד בכפר בראונעבערג (גרמניה) בשנת תרמ''ה (3.11.1885).

לאביו דניאל (סוחר ) ולאמו יוהנה בת שלמה הס. קבל חנוך במדרשה למורים ובאוניברסיטאות: בון, מינסטר, וקלן.

היה בגרמניה עורך ביטאונו של איחוד המורים היהודים, ופרסם מאמרים רבים גם בעתונות היהודית הכללית.

נשא לאשה את אלישבע בת למון מונד. כיהן כמורה בקלן עד ליום הפרעות (9.11.38), הובא למחנה ההסגר בדכאו.

לאחר שיחרורו מדכאו עלה לארץ בסוף דצמבר 1938.

בתל אביב עסק בהוראה, היה מדריך מאות אנשים לתיור בארץ והשכיל להפיץ ידיעות על הארץ והתוותו של הישוב בין העולים החדשים.

ב- 1951 עבר עם רעיתו לקבוצת מעין-צבי, מקום שם נמצא כחבר - בנם הצעיר.

ספריו: שנתון קהלת-קלן; מיקראה לבתי ספר יהודיים (יחד עם עמנואל בן-גריון (ראה כרך ד', עמוד 1916). בארץ פרסם בגרמנית מאמרים רבים על תולדות הישוב במאה שעברה.

בניו: גרהרד, וולטר.

יצחק עפרון

נולד בעיירה לונה, פלך גרודנה (רוסיה), כ''ה שבט תרנ''ב (7.2.1892).

לאביו מאיר (סוחר ביערות) ולאמו גולדה בת יצחק גולדין. קבל חנוך מסורתי ובי"ס תיכוני רוסי.

עסק במסחר יערות.

בשנת 1913 עלה לארץ.

עבד כפועל בחקלאות במושבה יבנאל, במקוה ישראל ועבר לראש פינה.

גויס ל"עבודה" (סוחרה) בצבא התורכי.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2622). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2622