Volume 6

Page 2716

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בעמוד 2613 - בטור שני: - אות ההצטינות הוענקה לו ע''י הממשלה הבריטית ולא הצרפתית,

נפתלי גרבובסקי

(ראה בכרך זה, בעמוד 2517) בסוף הערך: במקום - בארץ ניתן לו להמשיך בשירות קרן היסוד וכו' צ''ל: כעבור זמן קצר לע לייתו לארץ חלה במחלת קשה, שנטלה ממנו את האפ שרות להמשיך בשירות קרן היסוד, או בעבודה צבורית אחרת. בכל זאת שמח הוא בחלקו למראה הבנין הגדול של מדינת ישראל, שגם לו חלק בהנחת יסודותיו. במקום: הביעה חברת "מפיצי השכלה בערך פעולתו. צ''ל: הכירה בערך פעולתו. במקום: "הזועות שנודעו ביהודי פולין". צ''ל: שנעשו ביהודי פולין. במקום: ובפעולותיו כחבר המרכז וכו'. צ''ל: ופ עולותיו כחבר המרכז.

מרדכי (מכס) הקר

(ראה בכרך זה, בעמוד 2610) בעמוד 2610 - בשורה 6 במקום: 13 צ''ל 15.

בעמוד 2612 - שורה 15 - לבטל המלים: חלוץ הספקת מי החולות.

ד''ר ארתור (שמעון) רופין

(ראה בכרך זה, בעמוד 2607) בעמוד 2610 - להוסיף אצל אשתו השניה, את שמות צאצאיה: רפאל, איה.

הרב שאר ישוב כהן

(ראה בכרך זה, בעמוד 2653) נתחנך בדרכי אביו בנזירות עד הגיעו לגיל ט''ו שנה ונודע כעלוי. חנוכו התורני בת''ת גאולה בירושלים, בישיבת תורת ירושלים, ישיבת פתח תקוה, ישיבת הרב קוק ומכון הרי פישל לדרישת התלמוד. נסמך לרבנות ע''י הרב הראשי וגדולי הרבנים בירושלים בהיותו צעיר לימים (בן כ"א). סיים את הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית.

היה פעיל במחתרת ואח"כ בהגנה וישב בלאטרון.

יוסף כרמל

(ראה בכרך זה, בעמוד 2498) נולד בשנת 1925.

חותנו המנוח י. זלצר נפטר לפני עשר שנים.

נתחנך בבית ספר פרטי ע"ש גב' קלן ולאחר שעשה תעודת הבגרות, קבל חנוך בביה''ס לפקידות גבוהה של הסוכנות.

שינו שמותיהם :

פרופ' בן-ציון דינבורג

שינה את שם משפחתו: דינור (ראה כרך ד', עמוד 1967

יונה איזנשטיין

שינה את שם משפחתו: איתן (ראה כרך ה', עמוד 2265)

ישראל רבינוביץ

שינה את שם משפחתו: מנירב (ראה כרך ד', עמוד 2011) חלכו לעולמם:

פרופ' שמחה אסף (אוסובסקי)

נפטר בירושלים, ט' חשון תשי''ד (18.10.53) (ראה כרך ב', עמוד 769)

דוד אידלסון

נפטר בוינה, י''ד תשרי תשט''ו (11.10.54) והובא לקבורה בתל-אביב (ראה כרך ב', עמוד 851)

דוד אבולעפיה

נפטר בירושלים, י"ז טבת תשי''ג (4.1.53) (ראה כרך ד', עמוד 1625)

נפתלי הרץ אימבר

גופתו הובאה מארצות הברית ונקבר בשטח הפנטאון בירושלים, ט' אייר תשי''ג (24.4.53) (ראה כרך ד', עמוד 1584)

משה אוקסהורן

נפטר בתל-אביב, כ"א כסלו תשט"ו (16.12.54) (ראה כרך ב', עמוד 691)

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2716). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2716