Volume 9

Page 3341

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רוסיה); ישב רוב הזמן בתל אביב ונתן לישוב מחכמתו בתור שופט מחוזי של משפט השלום העברי.

נפטר בי"ח באב תר"פ (2.8.1920) במקורי ישראל ולמחרתו הובא לקבורה בבית העלמין הישן בתל אביב.

צאצאיו: רחל אשת פרץ הלפרין (נפטרה בתל אביב): ישראל אריה (ליב) (נפטר ברוסיה); יקותיאל-שמואל (נפטר ברוסיה; איידל אשת אברהם לרנר (נפטרה בטבריה); חנה מלכה אשת יחזקאל פרידמן (נפטרה בניו-יורק); אליעזר ליפא (מיוזמי מושבי העובדים וממיסוי נהלל, מיסד "תנובה" ראה כרך א' עמוד 395); רייזל אשת אברהם יפה ז''ל ; הינדה (הדסה) אשת אלי מלך לוי (נפטרה בנהלל); שמעון דוד (עורך "השדה"' ראה כרך ב', עמוד 607).

נח מוזס

נולד בטבת תרע"ב (10.12.1912) בקאליש שבפולין. לאביו יהודה מוזס (ראה כרך ב', עמוד 984) ולאמו מרים שרה בת שמואל מנחם פרנקל מגראבוב.

קבל את חנוכו בבית-הספר העברי "יבנה" בלודז' ודיבר עברית בבית.

היה חבר בתנועת "השומר הצעיר".

ב-1924 עלה לארץ עם כל המשפחה והמשיך למודיו בגימנסיה "הרצליה" בת"א; היה פעיל בגדוד מביני השפר. העברית, והיה בין מייסדי תנועת הנוער "החוגים" (מחנות העולים).

אחר גמר לימודיו בגימנסיה "הרצליה" יצא להגשמה בחיי עבודה בנם ציונה. היה חבר בקבוצת "החוגים" בחדרה, מעין-חרוד, גשר ובגדוד העבודה בירושלים. אח"כ יצא להשתלם בחקלאות, למד באוניברסיטת נאנסי שבצרפת, והוסמך כמהנדס חקלאי. כמו כן סיים בי"ס לתוצרת חלב בצרפת. בשובו לארץ עבד בתחנת הנסיונות ברחובות במחקרים הקשורים בפרי הדר.

אחר שהקדיש כמה שנים מחייו להגשמה חקלאית בארץ : בגן-מגד ובפרדסי תל-מונד; כנציגה של חברת "נטר", נקרא בפרוץ מלחמת העולם השניה, ע"י משפחתו להנהלת עתון הערב "חדשות הערב".

לאחר שמשפחתו רכשה את "ידיעות אחרונות" נתמנה כעורך אחראי, וכן שימש ככתב הצבאי של העתון.

לאחר פטירת אביו נתמנה למנהל העתון.

שירת ב"הגנה" ובמלחמת העולם השניה בצבא הבריטי ובמשטרה המוספת לשמירת הרכבות.

ב-1948 נשא לאשה את פולה בת נחמן הייפלר .

כיום הנו חבר ועדת עורכי העתונים.

השתתף כנציג העתון בעצרת ההיסטורית של האו''מ, בזמן ההחלטה על הקמת המדינה.

חבר הנהלת "עתים".

חבר הנהלת המוזיאון על שם גליצנשטיין בצפת (מיסודו של אביו יהודה מוזס ז''ל).

התמסר במיוחד לביצוע מפעל הש"ס שהגה אביו, בניו: גלעד, ארנון.

אהרן קוריס (חקלאי)

נולד בעיירה וואהלין, בשנת תרכ"ה (1865). לאביו דוד צבי. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה. מחסידי קרלין.

היה חובב ציון בעירו.

נשא לאשה את חיה בת שמואל דוד טופוליס (נפטרה בשכונת בורוכוב, י''ז אדר ב' תשי"ז-20.3.57).

מורה. בין תלמידיו ר' יחיאל רבינוביץ (מנהל בנק אשראי בע"מ. ראה כרך ב', עמוד 997) ועוד.

עלה לארץ בשנת 1921.

הקים תלמידים רבים בשאיפה לציון, ורובם מפוזרים בארץ ותפסו עמדות חשובות בכל השטחים בבנין הארץ.

נפטר בשכונת בורוכוב, כ' תשרי תרצ"ב (1.10.1931).

צאצאיו: בת-שבע אשת זלמן גינצבו רג, מרדכי חקלאי (ראה בכרך זה).

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3341). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3341