Volume 9

Page 3346

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מוסדותיה. היה יו"ר משפט החברים ברמת גן וחבר בועדות בקורת ובוערות צבוריות אחרות. עבר לעבוד בחברת "הסנה" והנו בה מנהל חשבונות ראשי, חבר הנהלת קופת תגמולים של עובדי "הסנה", חבר הנהלת הצרכניה סוקולוב וחבר ועדת הבקורת של הצרכניות בתל-אביב.

ב-1954 נסע להשתלם בארה"ב בעניני ביטוח וייעול משרדי, ואגב פעל, בעיקר בין חברי ה"פרבאנד" למען הארץ.

צאצאיו: מאיר (אלוף מאיר עמית) (ראה כרך שביעי, עמוד 2947),אראלה (היתה נשואה לנח איתן, בן הרב קרומר מרחובות, וכחודש ימים אחרי חתונתם נפל בקרב על לטרון, וכעת נשואה לשלמה איתן , עובד בממשלה כמחסנאי ראשי לחלקי חילוף למכוניות).

שמואל גרופר

נולד ברומניה באדר תרל"ז (1877). לאביו משה יהודה ולאמו רייזיל בת אליעזר אברמוביץ. עלה לארץ עם הוריו בשנת תרמ"ב (1882). קבל חנוך בביה"ס העממי בזכרון-יעקב. מהחקלאים הראשונים וממניחי היסוד למושבתו זכרון יעקב. בשנת 1914 נשא לאשה את בתיה בת אלתר אידלשטיין, (נפטרה בזכרון-יעקב, כ"ב אייר תשט"ז).

נטע כרמים והיה מכובשי אדמות מרח (גבעת עדה).

מראשוני מיסדי וחבר התזמורת ומכבי-אש במושבה - (הראשונה בארץ).

ממארגני צעירי בני-בנימין. ממיסדי כרמל מזרחי, אגודת הגדעונים ועזר לנילי. השתייך לתורכים הצעירים שהכריזו את הקונסטיטוציה ב-1908 בתורכיה.

מעסקני צעירי המושבה בימים ההם, היה חבר ועד המושבה, בועד החקלאי.

צאצאיו: משה יהודה, תקוה אשת שמעון ליטמן (מורה), בלה אשת זכריה רוזנבום (חקלאי וכורם בזכרוןיעקב).

אברהם הכהן

נולד בעיר סאמוס איור (טרנסילבניה), כ"ח תשרי תרע"ב (20.10.1911).

לאביו מאיר (בן הרב הראשי ר' יצחק יוסף הכהן בעיר סאמוס אויר) ולאמו אידה בת שרגא שיויטש (עסקן וגביר ידוע בטרנסילבניה).

קבל חנוך מסורתי וכללי בפרנקפורט-מיין בגרמניה, היה פעיל בתנועות הנוער הציוני בעירו. בשנת 1935 עלה לארץ.

חבר מזכירות מועצת הפועלים ויו"ר ועד למען החייל בצפת.

בשנת 1943 נשא לאשה את רבקה בת שמואל כפרי (דורפסמן), האחות הראשית בבית החולים בילינסון.

היה ציר בועידת ההסתדרות השמינית וציר לועידת מפא"י.

כל השנים פעיל בהגנה ובנוטרות (עם יוסף רוכלאבידר).

בהיותו בצבא הבריטי באיטליה במלחמת העולם השניה, פעל למען העליה.

היה ממונה (בימי שלטון המנדט) על העברת חומר נפץ מנמל חיפה.

במלחמת השחרור, היה ממונה בצה"ל על הטסה באויר למען הנגב המנותק.

בשנים האחרונות ראש עירית צפת. הכניס סדרים רבים בעיריה ובעיר.

פרסם מאמרים ב"הדור" ו"שרשים" בשטח פיתוח וקליטת עולים והיה כתב העתונים האלה בגליל.

בניו: אבנר, דניאל.

חיים ריבלין

נולד בירושלים, כ"ב תשרי תר"פ (16.10.1919).

לאביו שלמה זלמן (ראה כרך ד', עמוד 1743) ולאמו הדסה בת שניאור זלמן. קבל חנוך מסורתי, בית מדרש למורים מזרחי ובית ספר למסחר.

היה מדריך ומארגן נוער, יו"ר סניף מכבי-צעיר ירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3346). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3346