Volume 18

Page 5483

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הוספות ותיקונים

יוסף קמיניץ

(הוספה לערך שלו בכרך י"ז, עמוד 5236) תאריך הלידה העברי שלו (כ"ג טבת תרנ"ט) לפי התאריך הלועזי הוא 5.1.1899.

במלחמת "ששת הימים" עבד בהתנדבות במשך כ-2 חדשים בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו, לרגלי העדרות פקידים רבים שגוייסו לצה"ל.

חנן ציוני (צ'ולסקי)

(כרך ה', עמוד 2154) הוענקו לו הפרסים הבאים: בשנת 1959: פרס שלישי בחידון שנערך בידע ההסתדרות, מטעם מועצת פועלי תל-אביב-יפו. השופטים בחידון היו שמואל יבנאלי ויעקב זרובבל. בשנת 1966 : פרס ראשון בחידון שנערך בידע ההסתדרות והמדינה, מטעם מרכז לתרבות וחינוך, בהנחיתו של הסוציולוג שבח וייס. בשנת 1968 פרס רביעי בחידון הפרסים הגדול של "דבר".

בבחירות להסתדרות ולכנסת בשנת 1965 גוייס כמרצה בחוגי בית מטעם המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל במחוז תל-אביב.

פרופ' ערי ז'בוטינסקי

(המשך לערך שלו בכרך שמיני, בעמוד 3125) בשנת 1955 נתקבל כמרצה בטכניון והשתקע בחיפה. פרט לשנתיים שבהן כיהן כדיקאן הפקולטה למדעים מדויקים באדיס אבבא שבחבש.

היה מבכירי חברי סגל המוסד הטכנולוגי. חבר הסינט הוועד המנהל. חבר הקיראטוריון ולאחרונה נבחר לתפקיד יו"ר אירגון מורי הטכניון. תפקיד שלו הקדיש הרבה ממרצו.

נטל חלק בחיים הפוליטיים והציבוריים בארץ. היה חבר ופעל בתנועה לשינוי שיטת הבחירות, בליגה למניעת כפיה דתית ולאחר המלחמה היה פעיל בתנועה למען א"י השלמה.

לאחר שחזר משלושת ימי הרצאות מעייפים לפני חיילי צה"ל בסיני, החל לחוש ברע.

נפטר בחיפה, כ' בסיון תשכ"ט (6.6.69).

ציווה את גופתו לצרכי מחקר בבית-הספר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים.

אברהם רוזנבלט

(המשך לערך שלו בכרך רביעי, עמודים 2008-2009) משנת 1949 אח במיסדר בני ברית ובתקופת זמן עשרים שנות אלו כיהן : כנשיא לשכת "יצחק ילין"; כיושב ראש ועדת הנוער ; כחבר הועד הכללי; כחבר בוועדה לתיקון החוקה יחד עם האחים ד"ר יצחק ארנסט נבנצל (ראה כרך ד', עמוד 1957) ויעקב גפטר (ראה כרך ג', עמוד 1340); כיושב ראש "בית בני ברית" שלוש שנים; כנשיא לשכת "סמילנסקי"; כגזבר גדול בלשכה הגדולה; כיושב ראש ועדת הבקורת; כחבר הועד הפועל; כממונה על העניינים הסוציאליים של הלשכה הגדולה: וגולת הכותרת בעבודתו היא שקרוב ל-16 שנים התמסר כולו לענייני אפוטרופסות ויצר ועדה שהוא מכהן בה כיושב ראש.

מלבד זה שהוא מכהן כיושב ראש הוועדה לאפוטרופסות קרוב ל-16 שנה הוא מחזיק בעצמו ב-12 אפוטרופסויות לפי החלטת בית המשפט המחוזי ובקשת היועץ המשפטי של משרד הסעד והן: לרוב חשוכי מרפא וטיפול בהיתר נישואיו לאחר שדאג לבסס החסויים אם על ידי העברת הרכוש המשותף רק על שם החסוי, אם על ידי תשלומים חדשיים ואם על ידי רכישת דירה לחסוי, במקרה ויבריא; דאג לשמירה על הרכוש ולא למכור אותו למרות דרישת הילדים אשר רוצים לרשת החסוי בחיים; החזקת החסוי במוסדות מתאימים ושמירה על תשלומי הבעל או האשה עבור החזקתם ; אימוץ 2 ילדים 8-12 למשפחת כהן בקיבוץ יד מרדכי; הוצאת 2 ילדים אחרים מן המיסיון ביפו וסידורם הנאה; הצליח גם להשתחרר מ-2 אפוטרופסויות באשר החסויות הבריאו ובמשרדו בהשתתפות עורך דין שמחו כולם כאשר הכל חזר למסלולו הקודם; עצות לכל דורש יום-יום במשרדו ; הועדה הסוציאלית בעירית תל-אביב מקבלת עזרתו מדי פעם בפעם בשאלות ובאפוטרופסויות עלידו; משתתף זה שנתיים בועדה ציבורית בפגישות חדשיות עם אנשי משרד הסעד ולפעמים עם שר הסעד ומנכ"ל משרדו מטעם מיסדר בני ברית; לאחרונה נבחר בועידה כסגן נשיא גדול בלשכה הגדולה במדינת ישראל.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5483). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5483